شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: مهندسی ترافیک
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۹۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر مهیار عربانی
مترجم:
شرحمباحث