شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: گیاهان آبزی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۸۵۰۰
تعداد صفحات: ۹۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: مهندس اکبر نصراله زاده
مترجم:
شرحمباحث