شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: راهسازی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۴۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۹۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر مهیار عربانی
مترجم:
شرحمباحث