شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: مهندسی مواد
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۵۷۰۰
تعداد صفحات: ۴۵۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: آر.ال. تی مینگز
مترجم: مهندس محمد فرشادمنش
شرحمباحث