شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: فصلنامه ادب پژوهی
نوع: مجله
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث