شابک:
پژوهشی
عنوان: کتاب راهنمای هشتمین کنگره علوم خاک ایران
نوع: پژوهشی
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰
تعداد صفحات: ۸۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشگاه گیلان، موسسه تحقیقات برنج کشور، انجمن علوم خاک ایران
مترجم:
شرحمباحث