شابک:
پژوهشی
عنوان: مجموعه خلاصه مقالات سمینار سراسری بررسی تحلیلی و تجربی رفتار دینامیکی سازهها تحت اثر زلزله و بارهای انفجاری
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۷۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۶۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۴
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث