شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: پرورش مرکبات
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۲۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۲۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر رضا فتوحی قزوینی - مهندس جواد فتاحی مقدم
مترجم:
شرحمباحث