شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: جلبکها
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۳۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار: ۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: مرضیه بیگم فقیر
مترجم:
شرحمباحث