شابک:
دانشکده: منابع طبیعی
عنوان: پرورش متراکم ماهی ( جلد ۲)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۲۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: جاناتان شفرد نیال برومیج
مترجم: دکتر مسعود ستاری
شرحمباحث