شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: عملیات واحد در مهندسی شیمی (انتقال حرارت و کاربردهای آن)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۶۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: وارن لی مککیب - جولیان سی . اسمیت - پیتر هریت
مترجم: دکتر مهندس محمد معین - مهندس اکرم منصوبی
شرحمباحث