شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: مکانیک محیطهای پیوسته
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۹۵۰۰
تعداد صفحات: ۲۶۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: اس - والیاپن
مترجم: دکتر فرزین کلانتری
شرحمباحث