شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: درآمدی بر آنالیز عددی(۱)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۸۵۰۰
تعداد صفحات: ۳۱۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر علیرضا امیر تیموری - دکتر جعفر بی آزار
مترجم:
شرحمباحث