شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: فیزیک عمومی برای رشته های کشاورزی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۱۱۸۰۰
تعداد صفحات: ۱۶۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: علی اکرم علیمحمدی
مترجم:
شرحمباحث