شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: ژیمناستیک ۱ و ۲
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۱۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۰۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: بهناز متکلمی
مترجم:
شرحمباحث