شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: هیدروبیولوژی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۱۱۲۰۰
تعداد صفحات: ۱۵۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: مهندس اکبر نصراله زاده
مترجم:
شرحمباحث