شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: تفسیر موضوعی قرآن کریم
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۷۲۰۰
تعداد صفحات: ۷۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر هادی آقاجانیان
مترجم:
شرحمباحث