شابک:
پژوهشی
عنوان: پانزدهمین سمینار جبر
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ــ
تعداد صفحات: ۴۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۲۲۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: گروه ریاضی دانشکده علوم دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث