شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: مکالمه عربی پیرامون انقلاب اسلامی و امور سیاسی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۶۵۰۰
تعداد صفحات: ۵۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر هاشملو
مترجم:
شرحمباحث