شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: لیمونولوژی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۱۲۶۰۰
تعداد صفحات: ۱۲۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: مهندس اکبر نصراله زاده
مترجم:
شرحمباحث