شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: آشنایی با تاریخ رشته های ورزشی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۱۶۵۰۰
تعداد صفحات: ۲۷۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر رحیم رمضانی نژاد
مترجم:
شرحمباحث