شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: جبر خطی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۳۵۰۰
تعداد صفحات: ۵۹۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: استفن ح - فرید برگ ، آرنولد ج. اینسل ، لارونس ای . اسپنس
مترجم: احمد عباسی
شرحمباحث