شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: تحلیل سازه ها
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۰۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر نصرت اله فلاح
مترجم:
شرحمباحث