شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: فرهنگ جامع زیست شناسی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۰۵۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۲۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: دکتر رحیم هنرنژاد
مترجم:
شرحمباحث