شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: تیره های متداول گیاهان گلدار
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۸۰۰۰
تعداد صفحات: ۴۰۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: میکائیل هیکی - کلیوکینگ
مترجم: مرضیه بیگم فقیر
شرحمباحث