شابک:
پژوهشی
عنوان: خلاصه مقالات و برنامههای سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰
تعداد صفحات: ۷۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۱۵۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: گروه ریاضی دانشکده علوم
مترجم:
شرحمباحث