شابک:
پژوهشی
عنوان: کارنامه پژوهشی دانشگاه گیلان در سال ۱۳۸۴
نوع: کارنامه
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۱۹۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: حوزه معاونت پژوهشی
مترجم:
شرحمباحث