شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: ارتعاشات مکانیکی (جلد دوم )
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۲۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: پروفسور رائو
مترجم: دکتر منصور درویزه دکتر ابوالفضل درویزه
شرحمباحث