شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربرد آنها
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۰۵۰۰
تعداد صفحات: ۲۴۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر نصیر تقی زاده
مترجم:
شرحمباحث