شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: عروض
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۳۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۵۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: دکتر رحمدل
مترجم:
شرحمباحث