شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: طب ورزشی ۲
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۹۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۴۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: جی. بلومفیلد - پ .آ .فریکر - ک. د. فیچ
مترجم: دکتر صادق حسن نیا - دکتر شهرام بامداد - یوسف رسمی
شرحمباحث