شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: طب ورزشی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۶۰۰۰
تعداد صفحات: ۴۷۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: جی . بلومفیلد - ب.آ.فریکر.ک.د.فیچ
مترجم: دکتر صادق حسن نیا - سید محمد قدسی خورسند - شهرام غلامرضایی دارسرا
شرحمباحث