شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: ایستایی معماری
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۸۵۰۰
تعداد صفحات: ۳۵۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر رحمت مدندوست - دکتر اکبر خداپرست حقی
مترجم:
شرحمباحث