شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: Principles of Writing Letters
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۹۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۷۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۴
چاپ:
مو لف: فلورسیتا بوستامانته
مترجم:
شرحمباحث