شابک:
پژوهشی
عنوان: خلاصه آیین نامه آموزشی و راهنمای اخذ و نگارش پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه گیلان
نوع: پژوهشی
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: معاونت آموزشی دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث