شابک: 2-11-9931-964
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: پی های گسترده
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۵۴۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر ابوالفضل اسلامی دکتر ملک محمد رنجبر مهندس طه ریاضی مهندس مهدی ویس کرمی
مترجم:
شرحمباحث