شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: بیماریهای گیاهان زراعی و روشهای مبارزه با آنها
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۵۴۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۲۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر سید علی الهی نیا
مترجم:
شرحمباحث