شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: سبزیکاری زیر پوشش پلاستیک
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۸۵۰۰
تعداد صفحات: ۱۷۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۲۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۴
چاپ:
مو لف: پاول زایتس
مترجم: دکتر غلامعلی پیوست
شرحمباحث