شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: A Brief History of Literary Criticism Plato to Derrida
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۱۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۱۰۰۰ نسخه
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: farahbakhsh
مترجم:
شرحمباحث