شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: تخریب لایه ازن و اثرات آن بر محیط زیست جانو ری
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۷۶۰۰
تعداد صفحات: ۳۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۳۰۰ نسخه
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر کریم ثابت رفتار
مترجم:
شرحمباحث