شابک: 9-13-9931-964
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: آشنایی با تمرین با وزنه
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۹۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۶۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: ریچارد برگر
مترجم: دکتر فرهاد رحمانی نیا عقیل صدیقی
شرحمباحث