شابک: 4-10-9931-964
دانشکده: علوم پایه
عنوان: فرهنگ مصور و جامع اصطلاحات بیوشیمی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۹۰۰۰ ریال
تعداد صفحات: ۵۵۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر ریحانه سریری
مترجم:
شرحمباحث