شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: زبان تخصصی شیمی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۲۵۰۰ ریال
تعداد صفحات: ۲۱۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر ریحانه سریری
مترجم:
شرحمباحث