شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: اصول پرورش کرم ابریشم
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۷۰۰۰ ریال
تعداد صفحات: ۱۵۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: سید حسین حسینی مقدم
مترجم:
شرحمباحث