شابک:
پژوهشی
عنوان: مجله محیط زیست و توسعه پایدار شماره ۱
نوع: مجله
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰
تعداد صفحات: ۹۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۲۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث