شابک:
پژوهشی
عنوان: the Iranian Physical Chemistry Seminar
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۴۳۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: zakerhamidi, shekarsaree, jamshidi, ghodsi
مترجم:
شرحمباحث