شابک:
پژوهشی
عنوان: مجموعه مقالات پانزدهمین سمینار جبر ایران
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۱۵۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۲۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: گروه ریاضی دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث