شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: درآمدی بر نظریه گراف
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۲۰۰۰ریال
تعداد صفحات: ۲۱۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۲۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ: چهارم
مو لف: رابین جی . ویلسن
مترجم: دکتر جعفر بی آزار
شرحمباحث