شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: گونه های گیاهان آرایشی - بهداشتی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۸۰۰۰ریال
تعداد صفحات: ۵۳۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: فرانک اس - داملیوسر
مترجم: مرضیه بیگم فقیر
شرحمباحث