شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: تاریخ پیامبر اسلام تا هجرت(چاپ ۴)
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۴
چاپ:
مو لف: محمد حسن زاهدی
مترجم:
شرحمباحث